Vår verksamhet

Vi ger humanitär assistans och utvecklingsbistånd för att stärka den lokala förmågan till uthållighet och återhämtning. Samtidigt arbetar vi för att främja den lokala motståndskraften och förbättra situationen för människor i regionen. För att nå dessa mål arbetar vi med flera olika projekt runt om i Mellanöstern.
Läs mer om våra projekt nedan.

Distribution

Omedelbara behov

I en nödsituation flyr familjer ofta med enbart kläderna de har på sig och tvingas lämna alla personliga tillhörigheter bakom sig. Därför är flyktingar och internflyktingar i akut behov av grundläggande förnödenheter för att överleva. Utöver mat behöver de bland annat filtar, plastdukar, madrasser, kläder, hygienartiklar, spisar och kastruller.

Vårt arbete

Tillsammans med FN är vi den största distributören av förnödenheter i norra Irak. I vårt arbete ingår det att distribuera grundläggande förnödenheter, kommunicera med utsatta personer och underlätta registrering för vinterförberedelser. Vår kapacitet, beredskap och förmåga att omedelbart agera vid nödsituationer har också gjort det möjligt för oss att underlätta UNHCR:s utdelning av kontanter för att skydda familjer från riskerna med den världsomspännande covid-19-pandemin.

Byggnation och rehabilitering

Tillströmning av flyktingar och internflyktingar

Under de senaste åren har situationen för internflyktingar gradvis försämrats på grund av det stora antalet människor som anländer och söker skydd i läger och tillfälliga bosättningar över hela Mellanöstern.

Vårt arbete

Alla våra bygg- och rehabiliteringsprojekt genomförs i partnerskap med internationella organisationer som UNHCR och strävar efter att vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Vi uppnår detta genom att samarbeta med lokala och nationella myndigheter, FN-organ, icke-statliga organisationer och andra partners. Vi för också samtal med flyktingar och värdsamhällen under planerings- och designfasen av våra projekt. Slutligen så främjar vi miljömässigt hållbara byggmaterial och säkerställer att design och konstruktionsmetoder minimerar underhållsbehoven under anläggningens livscykel.

Vatten, sanitet och hygien

Värna om folkhälsan

Tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar är bland de mest akuta behoven för människor på flykt. Vi har specialiserat oss på WASH-tjänster (vatten, sanitet och hygien) för att skydda folkhälsan bland fördrivna människor och i de lokala samhällena.

Vårt arbete

Vi har genomfört flera WASH-projekt i Mellanöstern i samarbete med UNHCR för att tillhandahålla fungerande infrastruktur för vatten och sanitet, samt för att utbilda människor i goda hygienrutiner. Vi hjälper fördrivna familjer att uppnå värdiga levnadsvillkor och kämpar för deras rätt till rent vatten och sanitet.

Utbildning

Grundläggande rätt till utbildning

Den senaste tidens instabilitet har tvingat människor från Syrien och andra delar av Mellanöstern på flykt. Det leder till att ett stort antal barn har förlorat sin grundläggande rätt till utbildning. Arbetet försvåras av flera utmaningar som språkbarriärer, begränsningar i fördelningen av medel och förlorad motivation.

Vårt arbete

Vi har lanserat flera projekt för att främja formell utbildning bland flyktingbarn, med fokus på att förbättra utbildningens kvalitet och minska antalet elever som hoppar av skolan, eftersom avbruten skolgång bland annat är kopplat till barnarbete och barnäktenskap. Våra aktiviteter förbättrar utbildningens kvalitet och säkerställer en trygg inlärningsmiljö för elever från grundskola upp till gymnasieskola.

Ansvarstagande och informationsspridning

Minimera skyddsrisker

Internflyktingar och flyktingfamiljer anländer ofta till läger med mycket få ägodelar och än mindre information om de tjänster och den hjälp som finns tillgänglig för dem. Att nå ut till nya grupperingar har stor betydelse för att de ska kunna anpassa sig till sin nya miljö. Nyanlända individer har också en ökad risk att utsättas för sexuellt och könsrelaterat våld.

Vårt arbete

Vårt Outreach-projekt syftar till att engagera internflyktingar, flyktingar och värdsamhällen i beskyddarverksamhet. Genom samhällsbaserat skydd implementeras våra initiativ baserat på identifiering av enskilda fall, kartläggning av samhällsresurser, spridning av information, underlättande av nya initiativ i samhället och stöttande av lokal kapacitet som redan finns på plats. Förutom samhällsbaserat skydd så lägger vi också stort fokus på förebyggandet av könsbaserat våld bland kvinnor och flickor i läger- och värdsamhällen.

Skydd

Identifiera kränkningar av mänskliga rättigheter

Internflyktingar och flyktingar löper ständig risk för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. För att förhindra att detta sker så behövs ständig skyddsövervakning och system för att rapportera överträdelser. Skyddsövervakning sker i allmänhet under en längre tidsperiod och måste samordnas och utföras av organisationer med ett specifikt mandat och expertis.

Vårt arbete

Som svar på akuta utmaningar kring skyddet har SWEDO, i samarbete med FN, genomfört ett antal projekt tillsammans. Vår skyddsövervakning inkluderar att samla in, verifiera och analysera information för att identifiera skyddsrisker och kränkningar av mänskliga rättigheter – allt för att skapa en säker miljö för utsatta personer tillsammans med andra aktiva hjälporganisationer.

Egen försörjning

Skapa förutsättningar

De flesta familjer som tvingas överge sina hem förlorar också sina inkomster och blir därför beroende av hjälporganisationer för att överleva. De flesta fördrivna, återvändande och flyktingar har däremot färdigheter, talanger och erfarenheter som kan hjälpa dem att själva försörja sig om de får hjälp och stöd i den verksamheten.

Vårt arbete

Vi hjälper fördrivna människor att återvända till sina hem och hjälper återvändande att skapa nya inkomster så att de kan försörja sina familjer. Vi genomför flera olika försörjningsprojekt för att bland annat ge kompetensträning och stöd till bönder och andra småföretagare.

Dessa projekt inkluderar distribution av frön och gödningsmedel, mentorskap för att bättre utnyttja gårdarna, återuppbyggnad av bevattningskanaler och besprutning av fält med nödvändiga kemikalier. Vi stödjer också bönder när de skördar sina grödor, lagrar produkter och slutligen säljer dem på den lokala marknaden.

Jämställdhet, inkludering och medvetenhet

Höja sina röster

Det finns stora utmaningar för social utveckling i Mellanöstern, som sammanhållning och inkludering av ungdomar, kvinnor och andra utsatta grupper i samhället. Hållbar lokal inkludering har blivit allt viktigare under senare år för krishantering och katastrofarbete, men lokalsamhällenas inkluderingsarbete försvåras av bland annat bristen på kommunikation mellan beslutsfattare och samhället.

Vårt arbete

Social utveckling i Mellanöstern kräver en holistisk, långsiktig strategi. Genom workshops som genomförs tillsammans med våra lokala partners arbetar vi för att förbättra ungdomars tekniska färdigheter kring digital säkerhet, efterforskningsmetoder och infografik – så att de själva kan driva kampanjer och medborgarinitiativ.
Syftet är att ge unga människor möjlighet att själva stå upp för sina rättigheter i lokalsamhället och på så sätt stärka deras deltagande i beslutsfattandeprocesserna. Det inkluderar även att förhandla med ansvariga från exempelvis myndigheter eller hjälporganisationer för att bättre kunna förverkliga efterlevnaden av deras mänskliga rättigheter.

I samarbete med: